Powieść "Zrządzenie losu/A Twist of Fate" Mikołaj Wyrzykowski

Czy rzeczy, których doświadczamy, są zwykłymi przypadkami, czy raczej, jak mówi jeden z bohaterów: „może właśnie tak miało być?” Powieść powstała w cieniu drzewa oliwnego w Prowansji. Śpiew cykad przywoływał wspomnienia, a upał mieszał je z historiami wymyślonymi.

Trójka młodych przyjaciół wyrusza do Francji. Spacerują, smakują, rozmawiają, słuchają historii spotykanych ludzi i w ten sposób poznają coś, co Francuzi nazywają „joie de vivre” – radością życia. Wszystkie postaci połączone są przez cykadę: symbol nieskończoności oraz zrządzenia losu, które nieustannie towarzyszy im w drodze.

Are the things that we experience just accidental or – as one of the protagonists says – “maybe it was all supposed to be like this?” The book came to life in the shade of an olive tree in Provence. The singing of cicadas would bring memories to my mind, and the heat merged them with stories I invented.

A group of three young friends sets off on a journey to France. They are walking, tasting, talking, listening to the stories of the people they meet and thus discover what the French call “joie de vivre” – the joy of life. All protagonists are connected by a cicada: a symbol of infinity and a twist of fate, which incessantly accompanies them as they travel.

Mikołaj Wyrzykowski: uczeń II klasy liceum, rozmawia w języku polskim, francuskim i angielskim, jego pasją jest pisanie, ale także muzyka, gra na gitarze i pianinie. Ukończył Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie oraz Studium Reportaży w Bydgoszczy. Autor publikacji prasowych, dziennikarz toruńskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Napisał cztery książki: „Opowieści z Sosnowego Lasu”, „Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie”, „Zrządzenie losu”, powieść o bardziej i mniej przypadkowych przypadkach podczas podróży do Francji, wydaną w języku polskim i angielskim oraz „Wspomnienie chwili obecnej”, tomik poezji dostępny również w wersji polskiej oraz angielskiej.

Stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz stypendysta Fundacji Pasjopolis. Dotychczas zrealizował projekty: „Kudłacze w Podróży w Radio Kielce (2013)” „Francja z Pasją ( 2014)” oraz „Szlakiem św. Jakuba- Camino Polaco ( 2015)”, z którego relacje będą ukazywały się w prasie.

Mikołaj Wyrzykowski: a student in the second class o High Schools, speaks in Polish, French and English, his passion is writing as well as music – he plays piano and guitar. He finished The Interegional Workshops of Journalism and the Study of Reportage in Bydgoszcz. Author of press articles, journalist of the regional addition to weekly „Sunday”. He wrote four books: „Tales from the Pine Forest”, „The Hairy Travels: Italy for three collies”, „A Twist of Fate”, a novel about more or les accidental accidents happening during a trip to France, the books is published in Polish and English; and „A Memory of the Present Moment”, a volume of poetry available in Polish and English version also. A scholar of the City of Toruń in the field of culture and of the Foundation Pasjopolis. He have already realised to media projects: „The Hairy Travels in Radio Kielce (2013); „France avec Passion (2014)” and „Along the trail of Saint Jacob- Camino Polaco (2015)” – the reportages will be published in press.

A Twist of Fate
A Twist of Fate

Copyright © 2015
Tekst: Mikołaj Wyrzykowski www.mikolajwyrzykowski.pl
Okładka: Anna Kiszkowiak

Wszelkie prawa zastrzeżone
e-book wersja polska ISBN 978-83-65059-04-8 allegro.pl

e-book wersja angielska ISBN 978-83-65059-03-1 amazon.com

kliknij w okładkę by zajrzeć do środka

okładka Zrządzenie losu
Zrządzenie losu

Trójka przyjaciół wyrusza w podróż do Francji: pragną odejść od utartych schematów codzienności, aby odnaleźć radość życia, o której tyle słyszeli. Jest to wędrówka w poszukiwaniu własnego raju oraz ludzi, z którymi ten raj można dzielić. Bohaterowie są młodymi ludźmi, którzy niedługo będą musieli wybrać kierunek, w którym podąży ich życie. Boją się przyszłości, która tonie we mgle, czują się obco na tym świecie, gdzie marzenia traktowane są jak produkty w supermarkecie. Wyruszają więc w podróż, która trwa miesiąc, dwa, całe życie, i próbują odnaleźć swoją tożsamość, gwiazdę, za którą mają podążać.

Powieść pisałem w Prowansji, jest ona inspirowana pobytem w tej Krainie Słońca: to połączenie reportażu oraz literatury, tego co zdarzyło się naprawdę i tego co wymyślone. Historia opowiadana jest przez młodego pisarza, przerywana jego opowiadaniami, które rodzą się z inspiracji tego, co widzi i przeżywa. Każda postać, w podróży i opowiadaniach, jest połączona z innymi postaciami…

Książka mówi o tym, że życie jest wielkie i że każdy z nas powinienem mieć w sobie coś ze Słońca. Jest to również opowieść o ludziach w moim wieku, ich radościach i rozterkach, rzeczywistości, z którą muszą sobie radzić. I radzą sobie, ponieważ nie są sami. W podróży towarzyszy im coś jeszcze – pojedynczy błysk, cudownie niewytłumaczalny, splot okoliczności, który na zawsze potrafi zmienić życie. Nasze życia nie zależą tylko od nas, wszyscy podlegamy zrządzeniom losu. Czy są to jednak przypadki, czy może przeznaczenie?

About the book „A Twist of Fate”

A group of three friends set off for a travel to France: they want to quit the beaten tracks of everyday life to find the joy, about which they’ve heard so often. By this wandering, they want to find their own paradise and people with whom they could share it. The characters in the novel are young people, who soon will have to choose the direction in which their future will go. They fear a little bit of this future, which disappears in a thick fog, they feel strange in this world, where their dreams seem just to be products in a supermarket. So, they set off for a travel, that lasts a month, two months, whole life, and they try to find their identity, a star which they can follow.

I wrote this book in Provence, inspired by the travel to this Land of Light: the story is a combination of a reportage and literature, things that really happened and the imagined ones. The story is told by a young writer and is sometimes interrupted by his novel, which come from inspiration of what he sees and feels. Every character, in the travel like in the novels, is connected to the other ones…

The book tells that life is big and everyone of us have something that Sun has. It’s also a story about people in my age, their joy and indecision, a reality with which they have to cope. And they’re not alone. There is one thing which helps them during their travel: a simple flash, miraculously unexplainable, a twist of fate, which can turn a life upside down. Our lives do not only belong to us, because everyone undergoes the twists of fate. But do they simply happen as accidents, or rather destination?

Powieść