12 stycznia 2015 otrzymałem Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na realizację projektu pt. „Promocja młodego toruńskiego autora na rynku anglojęzycznym”. Właśnie trwa kolejny etap realizacji mojego projektu. Zostały już przetłumaczone na język angielski moje dwie najnowsze książki powieść pt. „Zrządzenie losu” oraz tomik poezji „Wspomnienie chwili obecnej” . Dostępne są już na amazon.com

Czeka mnie jeszcze  dużo pracy, ale też dużo nowych szans. Jeśli chcielibyście mi pomóc i macie jakieś pomysły dotyczące projektu, czekam! 🙂 Czekam też na Wasze recenzje po przeczytaniu książek. Będę je systematycznie publikował.

Mikołaj Wyrzykowski

Mikołaj Wyrzykowski: uczeń II klasy liceum, rozmawia w języku polskim, francuskim i angielskim, jego pasją jest pisanie, ale także muzyka, gra na gitarze i pianinie. Ukończył Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie oraz Studium Reportaży w Bydgoszczy. Autor publikacji prasowych, dziennikarz toruńskiej edycji katolickiego tygodnika „Niedziela”. Napisał cztery książki: „Opowieści z Sosnowego Lasu”, „Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie”, „Zrządzenie losu”, powieść o bardziej i mniej przypadkowych przypadkach podczas podróży do Francji, wydaną w języku polskim i angielskim oraz „Wspomnienie chwili obecnej”, tomik poezji dostępny również w wersji polskiej oraz angielskiej.

Stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz stypendysta Fundacji Pasjopolis. Dotychczas zrealizował projekty: „Kudłacze w Podróży w Radio Kielce (2013)” „Francja z Pasją ( 2014)” oraz „Szlakiem św. Jakuba- Camino Polaco ( 2015)”, z którego relacje będą ukazywały się w prasie.

Stypendium Kulturalne M. ToruniaStypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury otrzymało 11 osób, nasza wspólna fotografia.

11 artists received a grant from The City of Toruń in the field of culture, it’s the photo of us.

Stypendysci 2015TV Toruń – relacja z wręczenie stypendia dla artystów- link

On the 12th of January I officialy received a cultural grant from the City of Toruń for the project called „Promotion of the young author from Toruń on the english-speaking market”. The project is on a new stage of realisation. My two books, a novel „A Twist of Fate” and a volume of poetry
„A Memory of the Present Moment” have been translated into English and are now available on amazon.com.

A lot of work awaits along with a lot of chances. If you’d like to help and if you have some ideas concerning this project, I’d be grateful to hear them 🙂 I’m also awaiting your reviews of my two books. I will be systematically publishing readers’ opinions on this page.

ToruńMikołaj Wyrzykowski: a student in the second class o High Schools, speaks in Polish, French and English, his passion is writing as well as music – he plays piano and guitar. He finished The Interegional Workshops of Journalism and the Study of Reportage in Bydgoszcz. Author of press articles, journalist of the regional addition to weekly „Sunday”. He wrote four books: „Tales from the Pine Forest”, „The Hairy Travels: Italy for three collies”, „A Twist of Fate”, a novel about more or les accidental accidents happening during a trip to France, the books is published in Polish and English; and „A Memory of the Present Moment”, a volume of poetry available in Polish and English version also. A scholar of the City of Toruń in the field of culture and of the Foundation Pasjopolis. He have already realised to media projects: „The Hairy Travels in Radio Kielce (2013); „France avec Passion (2014)” and „Along the trail of Saint Jacob- Camino Polaco (2015)” – the reportages will be published in press.

O książce „Zrządzenie losu”

Trójka przyjaciół wyrusza w podróż do Francji: pragną odejść od utartych schematów codzienności, aby odnaleźć radość życia, o której tyle słyszeli. Jest to wędrówka w poszukiwaniu własnego raju oraz ludzi, z którymi ten raj można dzielić. Bohaterowie są młodymi ludźmi, którzy niedługo będą musieli wybrać kierunek, w którym podąży ich życie. Boją się przyszłości, która tonie we mgle, czują się obco na tym świecie, gdzie marzenia traktowane są jak produkty w supermarkecie. Wyruszają więc w podróż, która trwa miesiąc, dwa, całe życie, i próbują odnaleźć swoją tożsamość, gwiazdę, za którą mają podążać.

Powieść pisałem w Prowansji, jest ona inspirowana pobytem w tej Krainie Słońca: to połączenie reportażu oraz literatury, tego co zdarzyło się naprawdę i tego co wymyślone. Historia opowiadana jest przez młodego pisarza, przerywana jego opowiadaniami, które rodzą się z inspiracji tego, co widzi i przeżywa. Każda postać, w podróży i opowiadaniach, jest połączona z innymi postaciami…

Książka mówi o tym, że życie jest wielkie i że każdy z nas powinienem mieć w sobie coś ze Słońca. Jest to również opowieść o ludziach w moim wieku, ich radościach i rozterkach, rzeczywistości, z którą muszą sobie radzić. I radzą sobie, ponieważ nie są sami. W podróży towarzyszy im coś jeszcze – pojedynczy błysk, cudownie niewytłumaczalny, splot okoliczności, który na zawsze potrafi zmienić życie. Nasze życia nie zależą tylko od nas, wszyscy podlegamy zrządzeniom losu. Czy są to jednak przypadki, czy może przeznaczenie?

About the book „A Twist of Fate”

A group of three friends set off for a travel to France: they want to quit the beaten tracks of everyday life to find the joy, about which they’ve heard so often. By this wandering, they want to find their own paradise and people with whom they could share it. The characters in the novel are young people, who soon will have to choose the direction in which their future will go. They fear a little bit of this future, which disappears in a thick fog, they feel strange in this world, where their dreams seem just to be products in a supermarket. So, they set off for a travel, that lasts a month, two months, whole life, and they try to find their identity, a star which they can follow.

I wrote this book in Provence, inspired by the travel to this Land of Light: the story is a combination of a reportage and literature, things that really happened and the imagined ones. The story is told by a young writer and is sometimes interrupted by his novel, which come from inspiration of what he sees and feels. Every character, in the travel like in the novels, is connected to the other ones…

The book tells that life is big and everyone of us have something that Sun has. It’s also a story about people in my age, their joy and indecision, a reality with which they have to cope. And they’re not alone. There is one thing which helps them during their travel: a simple flash, miraculously unexplainable, a twist of fate, which can turn a life upside down. Our lives do not only belong to us, because everyone undergoes the twists of fate. But do they simply happen as accidents, or rather destination?

O „Wspomnieniu chwili obecnej”

Wiersze, które tutaj znajdziecie, są zapisem poszukiwania prawdy i piękna. Osobistym, ale jednocześnie wykraczającym poza to, co osobiste. Podobnie
obrazy, które jak baśnie opisują świat poprzez ukazanie innego świata. Ten tomik poezji jest
zapisem drogi. Niespodziewanej, krętej i pięknej. Znajdziecie tu wiersze-opowieści, gdzie występują postaci fantastyczne i prawdziwe, w baśniowy sposób ukazując to, co dzieje się wokół nas. Autorką ilustracji jest Ida Piotrowska.

About „A Memory of the Present Moment”

The poems that you will find here are a record of my search of the truth and beauty. They are personal, yet at the same time reaching beyond what is personal. The same concerns the paintings, which like fairy tales depict the world by depicting another. This volume of poetry is a diary of a journey along a road that is unexpected, winding and beautiful.
Here you will find poems involving real an imaginary characters, stories-like poems which resemble fairytales but concern also things that are happening recently in the world. Ida Piotrowska is the author of the illustrations.